Česká republika  Slovensko

Podmienky používania

Vstupom na portál www.MojeUbytko.cz a s využívaním služieb tohto portálu súhlasíte s dodržiavaním týchto podmienok používania (ďalej len podmienky), zaväzujete sa ich dodržiavať a ste nimi viazaní. Vlastník alebo prevádzkovateľ portálu MojeUbytko.cz si vyhradzuje právo kedykoľvek a podľa vlastného uváženia a potrieb tieto podmienky meniť.

Ochranné známky a logá

Potvrdzujeme, že všetky materiály, použité na portáli, najmä informácie, logá, obrázky, grafiky, dokumenty, produkty, internetové rozhranie a software poskytol vlastník alebo prevádzkovateľ, alebo jeho obchodní partneri, alebo klienti portálu (ďalej len klienti), pričom súvisiace práva duševného vlastníctva prislúchajú vlastníkovi alebo klientom katalógu. Jednotlivé prvky webovej stránky sú chránené autorskými zákonmi, a nesmú sa kopírovať, modifikovať ani imitovať, celkom ani čiastočne. Všetky ďalšie názvy produktov, mená, známky, logá a symboly môžu byť ochrannými známkami ich vlastníkov.

S výnimkou toho, čo sa uvádza v týchto podmienkach, žiadne z materiálov sa nesmú kopírovať, rozmnožovať, distribuovať, opätovne publikovať, sťahovať, zobrazovať, uverejňovať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi prostriedkami, najmä elektronickými, mechanickými, foto kopírovacími, záznamovými či inými prostriedkami, bez predchádzajúceho výslovného písomného povolenia vlastníka alebo prevádzkovateľa alebo poskytovateľa tretej strany. Zároveň nesmiete odzrkadľovať žiadne materiály, obsiahnuté na tejto webovej stránke, na žiadnom inom serveri bez predchádzajúceho výslovného písomného povolenia vlastníka alebo prevádzkovateľ portálu MojeUbytko.cz Akékoľvek neoprávnené používanie akýchkoľvek materiálov, obsiahnutých v tomto katalógu, môže porušiť zákony o autorskom práve, zákony o ochranných známkach, zákony o ochrane súkromia o uverejňovaní.

 

Linky na stránky tretích strán

Táto webová stránka môže obsahovať linky na webové stránky, riadené stranami inými ako je vlastník alebo prevádzkovateľ portálu MojeUbytko.cz. Vlastník alebo prevádzkovateľ portálu MojeUbytko.cz nezodpovedá, neschvaľuje ani neprijíma žiadnu zodpovednosť za obsah alebo používanie takýchto stránok tretích strán. Vlastník alebo prevádzkovateľ portálu MojeUbytko.cz vám poskytuje tieto linky iba na uľahčenie orientácie, pričom začlenenie akejkoľvek linky neznamená schválenie stránky uvedenej linky Vlastník alebo prevádzkovateľ portálu MojeUbytko.cz. Pred používaním takýchto stránok ste povinný oboznámiť sa s politikou, uvedenou na takýchto stránkach, týkajúcou sa ochrany súkromia a iných záležitostí. Je vašou zodpovednosťou, aby ste podnikli opatrenia na zabezpečenie toho, že nič, čo si pre vlastné potreby vyberiete, neobsahuje vírusy ani iné položky deštruktívnej povahy.

Vzdanie sa práva

Materiály na tejto webovej stránke sa poskytujú v stave v akom sa nachádzajú, pričom vlastník alebo prevádzkovateľ portálu MojeUbytko.cz sa týmto vzdáva práva na všetky výslovné alebo konkludentné prehlásenia, záruky, istoty a podmienky, najmä akékoľvek konkludentné záruky alebo podmienky obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel, nároku a neexistenciu porušenia, okrem prípadov v rozsahu, kedy sú takéto vzdania sa práv považované za právne neplatné. Vlastník alebo prevádzkovateľ portálu MojeUbytko.cz neposkytuje žiadne prehlásenia, záruky, istoty ani podmienky, s ohľadom na kvalitu, vhodnosť, pravdivosť, správnosť alebo úplnosť žiadnych materiálov, uvedených na webovej stránke alebo akejkoľvek inej stránke či inej webovej stránke, na ktorú je odkaz na tejto webovej stránke. Vlastník alebo prevádzkovateľ portálu MojeUbytko.cz nenesie žiadnu zodpovednosť za pridané informácie a fotografie v prezentáciách ubytovania. Za pridané informácie a fotografie v prezentáciách ubytovania zodpovedá v plnom rozsahu ubytovateľ (registrovaný člen), ktorý ich pridal.

Obmedzenie zodpovednosti

V prípade, že nie ste spokojný s naším portálom, jediným vašim opravným prostriedkom je možnosť prerušiť jeho používanie. Vlastník alebo prevádzkovateľ portálu MojeUbytko.cz nezodpovedá za žiadne škody, ktoré utrpíte v dôsledku používania, úpravy, doloženia, kopírovania, distribuovania alebo sťahovania, materiálov alebo používania či nemožnosti používať tento portál. Vlastník alebo prevádzkovateľ portálu MojeUbytko.cz v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadne nepriame, trestné, mimoriadne, náhodné ani následné škody (najmä stratu zákazky, výnosov, zisku, používania, údajov alebo iných ekonomických výhod), a to bez ohľadu na to, ako k nim dôjde, či už konaním alebo na základe zmluvy, nedbalosti či iného protiprávneho konania, vyplývajúceho z používania alebo realizácie informácií, dostupných na tomto katalógu alebo v súvislosti s nim, a to i v prípade, kedy bola osoba vopred poučená o možnosti vzniku takejto škody. Máte výlučnú zodpovednosť za adekvátnu ochranu a zálohovanie údajov a/alebo vybavenie, použité v súvislosti s týmto portálom, pričom nie ste oprávnený uplatniť si nárok voči vlastníovi alebo prevádzkovateľovi portálu MojeUbytko.cz v súvislosti so stratenými údajmi, trvaním opakovaného spustenia, nesprávneho výkonu, omeškaniami práce alebo ušlými ziskami, vyplývajúcimi z používania materiálov. Zaväzujete sa, že odškodníte že si nebudete uplatňovať u vlastník alebo prevádzkovateľa portálu MojeUbytko.cz žiadne nároky, vychádzajúce z používania tohoto portálu alebo súvisiace s ním. Účinnosť týchto obmedzení je výslovným predpokladom vášho používania tohoto katalógu.

Duplicitné platby

Pri duplicitnej platbe automaticky predlžujeme prezentáciu o dané obdobie. Ak klient požiada o vrátenie duplicitnej platby vrátíme späť platbu poníženú o spracovateľský poplatok 40 EUR. Daný poplatok je účtovaný z dôvodu časovej náročnosti a pracnosti pri spracovaní danej žiadosti.

Odškodnenie

Ako protiplnenie za prijatie pôžitkov, ktoré získate prístupom na túto stránku, súhlasíte, že odškodníte vlastníka alebo prevádzkovateľ portálu MojeUbytko.cz, jeho pracovníkov, spoločníkov a konateľov, zamestnancov, zástupcov a partnerov a nahradíte im všetky nároky, konania alebo pohľadávky, najmä primerané právne a účtovné poplatky, uplatnené akoukoľvek treťou stranou z dôvodu vášho používania webovej stránky, vášho porušenia týchto podmienok alebo vášho porušenia zákonov, predpisov alebo práv tretích osôb alebo v súvislosti s nimi.

Ukončenie spolupráce zo strany ubytovateľa

Ubytovateľ môže spoluprácu ukončiť na konci predplateného obdobia. Na žiadosť ubytovateľa je možné spoluprácu ukončiť aj pred vypršaním predplateného obdobia, čím ubytovateľovi nevzniká nárok na vrátenie peňazí ani na náhradu škody.

Všeobecné ustanovenia

Tieto podmienky sa spravujú a vykladajú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je ktorékoľvek z ustanovení týchto podmienok neplatné alebo nevykonateľné, takéto ustanovenie bude vykonané v najväčšom možnom rozsahu a zostávajúce ustanovenia budú i naďalej plne platné a účinné. Názvy slúžia iba na referenčné účely a žiadnym spôsobom nedefinujú, neobmedzujú, nevykladajú ani nepopisujú rámec ani rozsah daného odseku. Nekonanie z našej strany v súvislosti s vaším porušením prípadne porušením iných osôb nás nezbavuje práva konať v súvislosti s následným alebo podobným porušením. Okrem dohôd a podmienok, uvedených na webovej stránke, tieto podmienky uvádzajú celé dojednanie a dohodu medzi nami v súvislosti s predmetom týchto podmienok.

GDPR - ochrana osobných údajov

Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležité. Robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne. Preto sa riadime aj týmito zásadami a pravidlami ochrany osobných údajov, ktoré si môžete pozrieť podrobne na tomto linku. 

Prevádzkovateľ je:

Dušan Šroba - DATACLICK

IČO: 44281820 DIČ: 1074386434  IČ DPH: SK1074386434 (podľa §7a - Platí len pre služby poskytované do zahraničia)

Všetky uvádzané ceny na portáli sú konečné, nie sme platcami DPH 

Spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Námestovo, registrácia č. 560-12730

Pre návštevníkov

Náš facebook

Dejte nám LIKE a získávejte nejlepší nabídky...